Recept för ett effektivt värdegrundsarbete
 

Att arbeta med sin värdegrund lönar sig! EMJA Hälsodialog AB kan erbjuda ett effektivt värdegrundsarbete som syftar till att öka den egna reflektionen, förbättra kommunikationen, stärka självkänslan och skapa en starkare och friskare arbetsmiljö.

Den viktigaste faktorn till förändring är den egna reflektionen. Vi är allt för stressade idag och vill ha allt serverat - även den personliga utvecklingen. Att gå mina utbildningar kräver engagemang då jag arbetar med problembaserad inlärning, gruppuppgifter och diskussioner varvat med traditionell föreläsning. Det är först när människor börjar reflektera kring sitt eget och andras beteenden som förändring kan uppstå. EMJAs koncept bygger på långvariga insatser för att optimera medarbetarnas prestationer och då skapa starka och friska arbetslag.
Kontakta mig här.


EMJAs koncept bygger på tre grundstenar:

·         Värdegrundsarbete
·         Faktaundersökning
·         Processledning 

Värdegrundsarbete​


Att arbeta med sin värdegrund lönar sig! Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier är ett stort problem på många arbetsplatser och detta får konsekvenser för de enskilda individerna men även för företagen vad gäller dåligt arbetsklimat, sjukskrivningar, produktionsnedgång, dåligt rykte men också svårigheter med att rekrytera.
Värdegrundsarbetet syftar till att skapa starka, friska och produktiva medarbetare.
 

En frisk arbetsplats skapar friska medarbetare.

Processledning


För att få ett högpresterande team krävs struktur, kultur och lärande. Det är viktigt att tydliggöra mål, förbättra kommunikationen och skapa trygghet. Man måste frigöra den potential som finns och som gör teamet framgångsrika.

Jag arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt och det innebär att stödja teamet där de är just nu och hjälpa dem framåt. Med hjälp av precisa frågor utforska utmaningar, ambitioner samt att hitta lösningar. Som processledare är min huvuduppgift att frigöra teamets potential och ta dem till nästa nivå.

Individuell coaching


Bland behöver man bli speglad och få hjälp att lägga sina pusselbitar i livet - då kan en coach vara till hjälp. Jag coachar både medarbetare och chefer vilket leder till större självinsikt, ökad produktivitet, förbättrad kvalitet samt ökad motivation. 

EMJA Hälsodialog AB erbjuder företagscoaching som är resultat- och målinriktad. Jag coachar "face to face" men också över telefon.

Jag har tystnadsplik och följer ICF:s etiska riktlinjer (International coach federation).

                               

                    Utbildningar

EMJA Friskare arbetsmiljö
(steg 1)


1 av 10 är utsatt för mobbning och sexuella trakasserier på sin arbetsplats. 10 000-30 000 blir långtidssjukskriva och 100-300 begår självmord årligen på grund av ovanstående.

Denna utbildning fokuserar på en destruktiv kultur som genomsyrar många organisationer. Jag berättar om mina egna erfarenheter från trakasserier i arbetslivet och med dessa väcker jag både tankar och starka reflektioner. Jag klargör begrepp och öppnar upp för en välbehövlig dialog kring detta känsliga ämne. 

EMJA Reflekterande arbetsklimat 
(steg 2)


Att integrera med andra människor är inte alltid lätt då ens intention inte alltid stämmer  överens med den påverkan som blir .

I denna utbildningen utgår vi från kommunikationens svåra konst, vårt mentala filter och grundantaganden. Vi arbetar med självreflektion och på att lära känna varandra. 

I stress och press förlorar vi vår förmåga att vara närvarande. För att bli framgångsrik i mötet med andra behöver man både se och lyssna            - inte bara titta och höra. 

EMJA coachande medarbetarskap (steg 3)
 

Det är många komponenter som spelar in för att vi ska må bra och trivas på vår arbetsplats. Man väljer inte sina kollegor men tvingas ändå dagarna igenom umgås, komma överens och leverera.

Tillhörighet och bekräftelse är grundläggande behov för oss och vi vill alla känna att vi är betydelsefulla och uppskattade. Denna utbildning fokuserar på vad som kan trigga igång en i mötet med andra och hur man ska bemöta de känslor som uppkommer.
Deltagarna får prova på att använda sig av coachingtekniker i mötet med sina kollegor för att i sin tur hjälpa dem framåt. 

EMJA Säkerhetskultur
 

Arbetsplatsolyckorna ökar med sjukskrivning som följd samtidigt som våra arbetsplatser aldrig varit lika säkra som nu. Ekvationen går inte ihop.

Människan är ett anpassningsbart flockdjur och samtidigt livrädd för att förlora sin plats i gemenskapen.
I denna utbildning ligger fokus på stress, grupptryck, flockbeteende, självkännedom och motsägelsefullt ledarskap. 

EMJA Hälsofrämjande ledarskap
 

Arbetslivet präglas idag av stor stress och högt arbetstempo i jakten på bra resultat och vinster. Människor går sönder och ledarskapet har aldrig varit lika viktigt som nu. 

I denna utbildning går vi igenom risk- och friskfaktorer samt vad som skapar en hälsosam organisation.                  Här lyfts vikten av det systematiska arbetsmiljöarbetet och det hälsofrämjande ledarskapet.Alla utbildningar består i föreläsningar, gruppdiskussioner och interaktiva övningar.
Har ni råd att låta bli att arbeta med er värdegrund?